Personuppgiftspolicy

För oss på Malmö Fastighetsförmedling är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina uppgifter. Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång och användning av våra tjänster.

Vår personuppgiftspolicy syftar till att beskriva hur vi samlar in, använder, gallrar och raderar personuppgifter. Vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter samlar vi in?
En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, lokaliseringsuppgift, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och bild. De personuppgifter vi samlar in är i främst de personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster och uppgifter direkt från dig.

Personuppgiftsansvarig
Malmö Fastighetsförmedling, organisationsnummer 556727-3759, i löpande text benämnda (”vi”, ”våra” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med denna Personuppgiftspolicy och att behandlingen sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

För att komma i kontakt med personuppgiftsansvarig: info@malmofast.se eller via brev: Personuppgiftsansvarig, Malmö Fastighetsförmedling, Linnégatan 64, 216 15 Limhamn. Telefon: 040-10 00 00.

Ändamål och laglig grund för behandling

Användning av våra digitala tjänster
När du på vår hemsida anmäler Dig till en visning av bostad, lämnar en intresseanmälan, anmäler värdering av nuvarande boende eller om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media, om du är eller anmäler dig som prenumerant på digitala tjänster så samlar vi in de personuppgifter från dig som vi behöver för att kunna fullfölja vårt åtagande. När du använder våra digitala tjänster samlar vi in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilken typ bostad och ort du är intresserad av. Den rättsliga grunden för sådan behandling är Malmö Fastighetsförmedling och ditt berättigade intresse.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig själv
Det kan vid anmälan till visning eller intresseanmälan av bostad förekomma att en besökare lämnar personuppgifter om annan besökare för anmälan eller för att ta emot uppgifter om bostäder. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör. Om någon annan har gjort ett sådan anmälan där du ingår samlar vi personuppgifter om dig från den personen. För att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi behöva inhämta uppgifter från privata och offentliga register. I vissa fall kan Mäklaren hämta dina kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor i syfte att erbjuda dig någon av våra tjänster.

Säljare
Vi behandlar dina personuppgifter när ett förmedlingsuppdrag upprättats mellan dig som säljare och oss. Inom ramen för uppdraget kommer personuppgifter rörande säljaren att behandlas för att uppdraget ska kunna utföras. Detta kan inkludera kommunikation med säljaren, publicering av uppgifter och bilder på mäklarföretagets hemsida och eventuella samarbetspartners hemsidor, hantering av handpenning samt assistans med att överföra uppgifter till Skatteverket inför säljarens skattedeklaration. Den lagliga grunden för denna typ av behandling är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger mäklaren enligt uppdragsavtalet. Om personuppgifter behandlas om en annan person än den formella parten i uppdragsavtalet (t.ex. en sammanboende) sker behandlingen av den andra personens personuppgifter inte med samma lagliga grund. Den lagliga grunden för sådan behandling är med ett berättigat intresse.

Visning
Vid visning är det vanligt att mäklaren erbjuder eller (av säkerhetsskäl) kräver att besökarna på visningen antecknar sig på en besöks- eller intresselista. Ändamålet är typiskt sett att mäklaren av säkerhetsskäl ska kunna ha kontroll över vilka personer som deltagit på visningen samt att kunna kontakta dig och andra personer för att efterhöra intresse för den visade bostaden. Normalt sett samlar vi in namn och telefonnummer från besökare. Behandlingen av dessa uppgifter grundas på ett berättigat intresse, då säljaren och vi har ett starkt intresse av att bostaden blir såld och en besökare som visat intresse för bostaden har ett intresse av att bli kontaktad för att kunna delta i den fortsatta försäljningsprocessen. Samma argument görs gällande för besökslistor som förs av säkerhetsskäl där säljaren har ett starkt intresse av att veta vilka personer som besökt bostaden t.ex. för det fall skador uppstått under visningstillfället.

Faktainsamling och marknadsföring av objekt
För att vi ska kunna förmedla en bostad krävs att vi upprättar en objektsbeskrivning över den bostad som ska försäljas. I samband med detta behöver vi samla in uppgifter om t.ex. bostadsyta, olika typer av kostnader kopplade till bostaden samt all övrig information som är nödvändig för att på bästa möjliga sätt beskriva bostaden. Eftersom uppgifter kopplade till bostaden i de flesta fall indirekt kan hänföras till en fysisk person, utgör uppgifterna personuppgifter. Behandling är tillåten med stöd av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra uppdragsavtalet.

När all fakta om bostaden samlats in och en objektsbeskrivning sammanställts kommer uppgifterna däri att publiceras i samband med marknadsföringen av bostaden. Marknadsföringen sker typiskt sett genom ett antal olika kanaler, t.ex. Hemnet, Hittahem, papperstidning eller på Malmö Fastighetsförmedlings webbplats. Denna publicering är tillåten med stöd av det berättigade intresset att på bästa möjliga sätt kunna fullgöra skyldigheterna inom ramen för förmedlingsuppdraget och nå ut till en så stor potentiell krets av köpare som möjligt. Om Malmö Fastighetsförmedling uttryckligen i uppdragsavtalet åtagit sig att genomföra marknadsföring i vissa utpekade kanaler finns dock starkare argument för att uppdragsavtalet bör utgöra den rättsliga grunden för behandlingen. Om de indirekta personuppgifterna som publicerats för detta syfte går att härleda till en som inte är avtalspart, t.ex. en sambo, då utgörs den rättsliga grunden av ett berättigat intresse.

Budgivning
Vid budgivning kommer dina personuppgifter att registreras i samband med att du lämnar bud. Enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska varje budgivare registerföras i en anbudsförteckning. Eftersom denna behandling är stadgad i lag, behandlas uppgifterna i syfte att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Avtalstecknande och administration av köpet
När budgivningen är genomförd och en budgivare har övergått till att bli köpare sker avtalstecknandet mellan parterna (köpare och säljare). Behandling av säljarens personuppgifter sker med stöd av uppdragsavtalet. Eftersom ett formellt avtal mellan oss och köpare inte finns, kan inte heller den rättsliga grunden för behandlingen av köparens personuppgifter vila på den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Istället behandlas uppgifterna med köparens, säljarens och vårt berättigat intresse. Avseende hantering av handpenning ingås ett avtal mellan köpare och säljare, som även undertecknas av mäklaren. Eftersom här finns ett avtal där Malmö Fastighetsförmedlings mäklare är formell part, vilar behandlingen på den rättsliga grunden fullgörande av avtalet om handpenning.
Fastighetsmäklare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:639) (Penningtvättslagen) varför fastighetsmäklare är skyldiga att genomföra bl.a. kundkännedomskontroller. Detta gäller avseende säljaren men även avseende köparen vid avtalstecknandet.

Tillträde
Vid tillträdet behöver vi uppgifter om köparens och säljarens ekonomiska förhållanden bl.a. för att kunna administrera betalningen av slutlikviden. Detta innebär att vi behöver behandla uppgifter om säljarens lån, pant och andra bankrelaterade uppgifter för att t.ex. kunna administrera lösen av lån. De uppgifter om köparen som behöver behandlas är normalt köparens tilltänkta typ av finansiering och övrig information hänförlig till finansieringslösningen (belopp, bankkontonummer), pant och val av bank. Behandlingen av köparens uppgifter sker med stöd av det berättigade intresset att kunna genomföra tillträdet och säkerställa att överlåtelsen kan fullgöras. Att behandla säljarnas uppgifter för detta ändamål kan vara föremål för att fullgöra uppdragsavtalet, förutsatt att uppdragsavtalet tydligt ålägger Malmö Fastighetsförmedling att genomföra tillträdet.

Framtida objekt och direktmarknadsföring
De budgivare som inte vinner budgivningen eller en besökare på visning som aldrig deltog i budgivning har många gånger intresse att fortsätta sökandet efter ny bostad. Dessa personer kan därför vara intresserade av att få information om andra liknande bostäder som vi förmedlar. Det finns därför ett intresse för oss att föra ett spekulantregister för att kunna informera sådana personer (och andra personer som anmält intresse för en viss typ av bostad) om andra bostäder vi förmedlar. För direktmarknadsföring av t.ex. andra liknande objekt eller andra av våra tjänster i allmänhet är det viktigt att beakta din och andra berörda personers integritet. Under vissa omständigheter kan behandling för sådana ändamål stödjas på ett berättigat intresse, men under andra omständigheter behöver vi hämta ditt samtycke för sådan behandling. Avgörande är oftast om du är spekulant, köpare eller potentiell säljare – alltså om du inte tidigare köpt någon tjänst av oss. Om du aktivt visar intresse av att ta emot direktmarknadsföring, t.ex. genom visning eller annan kontakt med oss, finns goda skäl att stödja behandlingen på ditt och vårt berättigade intresse. Du kan välja att avregistrera dig från vår direktmarknadsföring genom att följa avregistreringslänken vid sådant meddelande.

Samarbeten
Vi har verksamhet via samarbetspartners och externa leverantörer. För att erbjuda boenderelaterade tjänster och produkter som mäklartjänster, styling, bolån, försäkringar med mera delar vi personuppgifter till våra samarbetspartners. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Malmö Fastighetsförmedling och våra samarbetspartners berättigade intresse av att erbjuda dig boenderelaterade tjänster och produkter. Vissa uppgifter är lagrade hos våra externa molntjänstleverantörer och konsulter och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i sådant fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde (PREK AB) som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag enligt lagkrav för behandling av personuppgifter.

Sker någon tredjelands överföring
För uppfyllnad av uppdrag kan det förekomma att vi delar dina personuppgifter till våra samarbetspartner som utför arbete utanför EU/EES. I sådana fall kommer vi vidta skäliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna
Utgångspunkten är att vi inte sparar dina personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålet. Lagring/gallring är olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättigheter

Rätt att tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Kontaktuppgifter för sådan begäran finns ovan under rubriken Personuppgiftsansvarig. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Begäran bör därför lämnas skriftligen i en av dig undertecknad handling, dvs inte via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också̊ rätt att tillägga eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. En sådan rätt föreligger om:

(i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlats in;
(ii) den registrerade har återkallat sitt samtycke och det saknar annan laglig grund för att fortsatt behandla uppgifterna
(iii) den registrerade motsätter sig behandlingen som grundas på en intresseavvägning och det är inte möjligt att uppvisa ett tvingande legitimt intresse som väger tyngre än den registrerades integritetsintresse;
(iv) personuppgifterna har behandlats olagligt;
(v) det finns en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna; eller
(vi) personuppgifterna har samlats in från barn inom ramen för ett tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

Vänligen notera att vi inte kan radera uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla en legal skyldighet, exempelvis bokförings-och skattelagstiftning och penningtvättslagstiftning. Det kan också̊ hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver uppgifterna för att kontrollera om de är korrekta. Att radera uppgifter är en behandling av personuppgifter i lagens mening, och i de fall vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem/behöver att vi har kvar dem, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, då kan du begära att vi inte raderar dina uppgifter, dvs. begränsad behandling. Om du invänder mot en behandling som stödjer sig på vårt eller någon annans berättigade intresse, kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver uppgifterna för att avgöra huruvida vårt, eller någon annans, berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade.

Rätt till dataportabilitet
I fall då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av antingen ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du lämnat till oss ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för att denna dataportabilitet ska kunna bli aktuell, är att överföringen är möjlig och kan ske automatiskt.

Rätten att göra invändningar, bl.a. mot direktmarknadsföring
Om den rättsliga grunden för en behandling är baserad på vårt eller någon annans berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen. För att vi ska få fortsätta behandla personuppgifter mot bakgrund av ett berättigat intresse, behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, fri-och rättigheter. Du har exempelvis alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke
I fall då den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter stödjer sig på ett samtycke, kan du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer inte påverka lagligheten av behandlingen av de personuppgifter som grundar sig på detta samtycke, innan detta återkallas. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som är berättigad att utöva tillsyn och administrera dataskyddsrättsliga ärende i Sverige. Om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du har alltid rätt att framföra klagomål till datainspektionen. www.datainspektionen.se

Cookies
Vi använder cookies på malmofast.se. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie. Om du inte vill att en cookie ska lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.